Regulamin Maratonu PYRA TRAIL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Maraton Pyra Trail (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą rowerową, organizowaną przez Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku, wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000599261 (zwane dalej: Organizatorem).
 2. Maraton przeznaczony jest dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
 3. Maraton odbywa się w terminie podanym przez Organizatora. Limit czasu na pokonanie Maratonu wynosi 24 godziny.

II. FORMUŁA I UDZIAŁ

 1. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu danej osoby do startu należy do Organizatora.
 3. Formularz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Maratonu. Wysokość opłaty startowej, sposób jej wnoszenia oraz limit uczestników są podawane w komunikacie Organizatora.

III. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
  • sprawny technicznie rower,
  • sprawne oświetlenie przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone),
  • logger GPS (sprawdzenie śladu GPS będzie podstawą do weryfikacji przejechania trasy),
  • telefon komórkowy,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • kask rowerowy.

          2. Wyposażenie zalecane:

  • zapasowe dętki i klocki hamulcowe, narzędzia rowerowe,
  • zapasowe baterie, akumulatorki lub powerbank,
  • zapasowe urządzenie do nawigacji i rejestracji śladu,
  • podwójny komplet oświetlenia przedniego i tylnego,
  • oświetlenie używane także w czasie dnia,
  • ubiór zapewniający widoczność (odzież fluorescencyjna, odblaskowa, etc.).

3. Przez sprawny technicznie rower, o którym mowa w pkt 1a powyżej, Organizator rozumie rower spełniający warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).

IV. PRZEBIEG MARATONU

 1. Przed startem do Maratonu uczestnik podpisuje listę startową z własnym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu. Telefon komórkowy jest obowiązkowym wyposażeniem uczestnika.
 2. Całą trasę Maratonu należy pokonać zgodnie z jej przebiegiem udostępnionym przez Organizatora. W razie zjechania z trasy, należy na nią powrócić w miejscu, w którym się ją opuściło.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Maratonu, między innymi godzinę i sposób organizacji startu, informację o ewentualnych punktach kontrolnych, Organizator ogłasza w komunikacie technicznym.
 4. Czas przejazdu liczony jest bez przerwy od startu do momentu wjechania zawodnika na metę.
 5. Bezpośrednio po przybyciu na metę zawodnik podpisuje listę uczestników, podając godzinę ukończenia Maratonu
 6. Maraton odbywa się w normalnym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018, poz. 1990). Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 7. Zakazana jest jazda pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Organizator ma prawo domagać się udowodnienia tego, że uczestnik przejechał całą trasę Maratonu. Weryfikacja przejazdu trasy Maratonu odbywa się na podstawie list uczestników oraz poprzez przedstawienie przez Uczestnika  oryginalnego śladu GPS pokonanej trasy.

V. REGUŁY SAMOWYSTARCZALNOŚCI

 1. Maraton jest imprezą o charakterze samowystarczalnym, w którym uczestnicy pokonują samodzielnie trasę rowerem, a uzupełnianie zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 3. Dozwolone są:
  • dokonywanie zakupów jedzenia i ekwipunku w ogólnodostępnych sklepach,
  • jazda grupowa wraz z innymi uczestnikami Maratonu,
  • w razie awarii roweru – korzystanie z pomocy innych uczestników Maratonu, a także osób nieuczestniczących w Maratonie, w tym wezwanie serwisu lub zjechanie z trasy; o konieczności zjechania z trasy Maratonu należy poinformować Organizatora.

          4. Zabronione są:

  • jazda rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
  • jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
  • jazda bezpośrednio za innym pojazdem,
  • korzystanie z auta technicznego,
  • korzystanie z własnych punktów żywieniowych lub aprowizacyjnych,
  • korzystanie z przepaków na trasie oraz wszelka zorganizowana pomoc zewnętrzna.

VI. WARUNKI STARTU ORAZ ŚWIADCZENIA

 1. Wysokość wpisowego uprawniającego do startu w maratonie, termin wpłaty opłaty startowej oraz terminy rezygnacji z udziału uprawniające do zwrotu wniesionej opłaty startowej określa komunikat Organizatora.
 2. Zawodnicy otrzymają na czas trwania maratonu urządzenie GPS, które zapewni monitorowanie pozycji uczestnika maratonu na trasie. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić to urządzenie po zakończeniu maratonu organizatorowi. Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia gps odpowiada uczestnik od momentu przekazania urządzenia w dniu maratonu, do chwili jego zwrotu.
 3. Pokonanie trasy maratonu wg wyznaczonego śladu gpx jest równoznaczne z ukończeniem maratonu.
 4. Organizator zapewnia:
  • na starcie – pakiet startowy,
  • na mecie ciepły posiłek,
  • medal pamiątkowy.

    5. Zawodnik podpisuje oświadczenie, iż jego stan zdrowia oraz kondycja fizyczna pozwalają mu na uczestniczenie w maratonie PYRA TRIAL i nie są mu znane przeciwskazania do udziału w ww. maratonie.

VII. UDZIAŁ W CYKLU PUCHAROWYM PYRA TRAIL

 1. Coroczny Maraton PYRA TRAIL stanowi część Cyklu Pucharowego, który obejmuje start
  w trzech kolejnych maratonach PYRA TRAIL organizowanych rok po roku przez Stowarzyszenie.
 2. Cykl Pucharowy odbędzie się w latach 2021-2023.
 3. Uczestniczenie przez zawodnika w Cyklu Pucharowym jest dobrowolne, przy czym osoby, które wezmą udział w pierwszych dwóch imprezach Pyra Trail odbywających się w cyklu, mają zagwarantowane miejsce startowe w trzeciej imprezie cyklu, pod warunkiem wniesienia opłaty startowej.
 4. Zwycięzcą całego Cyklu Pucharowego zostanie osoba, który uzyska największą ilość Punktów Finiszera.
 5. Punkty Finiszera przyznawane są uczestnikom każdej edycji maratonu, którzy ukończą maraton w limicie czasu i zajmą pozycje od 1 do 100. Ilość punktów przyznawanych Finiszerom za ukończenie: za zwycięstwo w danym maratonie przyznaje się 100 pkt, a dla każdego kolejnego zawodnika do setnego miejsca włącznie przyznaje się punkty pomniejszone o 1.
 6. Dla zwycięzców całego Cyklu (5 pierwszych miejsc w kategorii Kobiet i w kategorii Mężczyzn) całego cyklu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 7. Warunkiem sklasyfikowania w ostatecznej klasyfikacji jest udział w co najmniej dwóch imprezach z Cyklu Pucharowego.

VIII. KARY I PROTESTY

 1. Kary czasowe wymierzane będą przez Organizatora w wymiarze adekwatnym do rodzaju i stopnia przewinienia; w szczególności będą każdorazowo wymierzane za:
  • jazdę bezpośrednio za innym pojazdem,
  • jazdę „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
  • jazdę w okresie zmniejszonej widoczności lub po zmroku bez wymaganego oświetlenia,
  • jazda w grupie większej, niż 15 osób,
  • utrudnianie jazdy innym pojazdom (w tym: zajmowanie więcej, niż jednego pasa ruchu przez grupę),
  • przejazd przez zamknięty przejazd kolejowy,
  • przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle,
  • zaśmiecanie trasy wyścigu,
  • nieuzasadnioną zmianę przebiegu trasy,
 2. Kara czasowa wynosi +15 min, jest to czas dodawany do czasu osiągniętego przez Zawodnika na mecie. Możliwe jest sumowanie wielu kar czasowych.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kara czasowa może przybrać formę dyskwalifikacji.
 4. Dyskwalifikacja wymierzona będzie przez Organizatora bezwarunkowo za szczególne przypadki naruszenia Regulaminu Maratonu , w szczególności za:
  • jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • jazdę rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
  • korzystanie z auta technicznego lub innego pojazdu,
  • korzystanie z własnych punktów noclegowych, żywieniowych lub aprowizacyjnych,
  • korzystanie z przepaków na trasie oraz wszelka zorganizowana pomoc zewnętrzna.


            5. Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego.

          6. Wszelkie protesty dotyczące przejazdu zawodników naruszających regulamin należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie wyścigu (limitu czasu przejazdu ostatniego zawodnika, przy czym jeden protest może dotyczyć 1 zdarzenia. 
          7. Protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego warunki, i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, (zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych, tj. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2019, poz. 123). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Maratonie.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku.
 4. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
 6. Organizator Maratonu nie jest odpowiedzialny wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem z winy innej niż umyślna.
 7. Organizator ma prawo do odwołania Maratonu:
 • w przypadku wystąpienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej,
 • z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, zakazów organizacji tego rodzaju imprez itp.

    8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z odwołaniem Maratonu z przyczyn wskazanych w punkcie 7. powyżej.

     9. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

      10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianach w regulaminie Organizator informuje na stronie internetowej i na profilach społecznościowych (FB) w odrębnym komunikacie.